دانلود کتاب راهنمای تجارت با کشور عراق

http://dmr.ir/db/14%20Iraq.pdf

منبع : رایزن بازرگانی عراق