قوانین صادرات و واردات

اصطلاحات بازرگانی بین المللی

P/I: Proforma Invoice

پيش فاكتور: شامل اطلاعات خريدار و فروشنده و کلیه شرایط كالاي مورد معامله و توافقات طرفين معامله

B/L: Bill of Lading

سند حمل: بارنامه ای كه قابليت انتقال و معامله داشته باشد.

L/C: Letter of Credit

اعتبار اسنادي

S/C: Sales Confirmation,

 تأييديه فروش

O/C: Order Confirmation

تأييديه سفارش

U/P: Unit Price

قيمت  واحد كالا

P/O: Purchase Order

سفارش خريد

QTY: Quantity

كميت = تعداد كالا

C.O.I: Certificate of Inspection

گواهي بازرسي کیفی

F.B/L: Fiata Bill of Lading

بارنامه فياتا = بارنامه حمل تركيبي/ مركب فياتا

CY/CY: Container Yard / Container Yard

با قيد اين عبارت در بارنامه هزينه تحويل كالا از بندر مبدأ و همچنين بارگيري كالا به کشتی در كشور مبدأ و هزينه­هاي تخليه از كشتي در كشور مقصد به عهده فروشنده  (به عهدهForwarder  يا حمل كننده) است.

T .T: Telegraphic Transfer

انتقال تلگرافي پول

C.V: CIF Value

قيمت كالا در گمرك = قيمت كالا + كرايه حمل از مبدأ تا مقصد +هزینه بيمه باربری

P.S.I: Pre Shipment Inspection

بازرسي پيش از حمل كالا

C.M.R: Convention Merchandise Routier

راه­نامه: سند غير قابل انتقال و معامله در حمل های زمینی

V.O.C: Verification of Conformity

گواهی تطابق کالا با استاندارد

C.A.D: Cash Against Document

پول نقد در برابر ارائه سند

P.B.G: Performance Bank Guarantee

ضمانتنامه بانکی حسن انجام كار

A.P.G: Advanced Payment Guarantee

ضمانتنامه بانکی پيش پرداخت

F.C.L: Full Container Load

بارگيري کامل كانتينر

L.C.L: Less/Low Container Load

بارگيري كانتينر به طوري كه فضاي خالي در كانتينر باشد.

C.P.M: Critical Path Method

روش مسير بحرانی

C.F.S: Container Freight Station

محل نگهداري كانتينرها

F.O.C: Free of Charge

بدون هزينه – مجانی

EX.W: Ex Works (…named place)

تحويل كالا محل كارخانه / انبار فروشنده (... نام مكان مشخص شده)

F.C.A: Free Carrier (… named place)

تحويل كالا در مكان مشخص شده به حمل كننده در مبداء (... نام مكان مشخص شده)

F.A.S: Free Alongside Ship (… named port of shipment)

تحويل كالا در كنار كشتي در مبدأ حمل (... نام بندر بارگيري)

F.O.B: Free On Board (… named port of shipment)

تحويل كالا روي عرشه كشتي در مبدأ حمل (... نام بندر بارگيري)

C.F.R: Cost and Freight (… named port of destination)

قيمت كالا و كرايه حمل تا بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

C.I.F: Cost, Insurance and Freight

قيمت كالا + هزينه حمل تا مقصد + حق بيمه

C.P.T: Carriage Paid To (…. named place of destination)

پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد (... نام محل مقرر در مقصد)

C.I.P: Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination)

پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد (... نام محل مقرر در مقصد)

D.A.F: Delivered at Frontier (… named port of destination)

تحويل كالا در مرز (... نام محل تعيين شده در مرز)

D.E.S: Delivered Ex Ship (… named port of destination)

تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

D.E.Q: Delivered Ex Query (… named port of destination)

تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد (... نام بندر مقصد)

D.D.U: Delivered Duty Unpaid (… named place of destination)

تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي توسط فروشنده (... نام محل مقرر در مقصد)

D.D.P: Delivered Duty Paid (… named place of destination)

تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و پرداخت حقوق و عوارض گمركي پس از خروج کالا از گمرک توسط فروشنده (... نام محل مقرر در مقصد)

F.I.O.S: Free In & Out and Stow

هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة خریدار مي باشد.

L.I.O.S: Liner In & Out and Stow

هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة فروشنده یا شرکت حمل مي باشد.

Transhipment

انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر

Partial shipment  

دفعات حمل

S.A.D: Single Administrative Document

سند واحد اداري – اظهار نامة گمركي

E.T.A: Estimate Time Arrival

زمان تقریبی رسیدن  كشتي به بندر مقصد

E.T.D: Estimate Time Departure

زمان تقریبی حرکت كشتي از بندر مبدأ

Pre Advise L/C

اين نوع  LC  زماني باز مي­شود كه با كمبود وقت و يا تعطيلي­هاي چند روزه مواجهيم و ممكن است تاريخ PI  منقضی و یا شرایط تغییریابد که از بانک گشایش کننده درخواست ارسال  pre advise L/C  را می نماییم. که محتوای آن شامل : مبلغ اعتبار، تاريخ گشایش اعتبار، تاريخ سررسيد، نام فروشنده و خریدار، شماره اعتبار و ... ذکر می گردد.

Surcharge

هزينه اضافي در حمل و نقل

Goods

كالا

Draft

برات

Chamber of Commerce

اتاق بازرگاني

Quotation

مظنه قيمت كالا

Full set B/L

نسخ كامل بارنامه

Usance / Deferred  L/C

اعتبار اسنادی مدت­دار

Cargo Declearation

اصطلاح كلي آن اظهارنامه محموله حمل شده توسط شرکت حمل و نقل می گویند که حمل کننده باید به گمرک اظهارکند.

Exportation

عمل خارج كردن هر نوع كالايي از قلمرو گمركي – صادرات کالا

Despatch

پاداش مربوط به تخليه و بارگيري قبل از انقضاي موعد مقرر

Demurrage

هزينه معطلي / خسارت ديركرد (نقطه مقابل  Despatch  مي­باشد)

Consignee

در L/C : نام بانك گشايش كننده اعتبار در  PI : نام شركت خريدار

Reimbursing Bank

بانك پوشش دهنده مالی

Applicant Bank

 

اینکو‌ترمز

اینکوترمز (Incoterms) مخفف سه کلمه انگلیسی «International  Commercial  Terms  » به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی میباشد .  و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه ‌ها و مسئولیت‌ ها بین فروشنده و خریدار استفاده می ‌شود .

اینکو‌ترمز توسط اتاق بازرگانی بین المللی« International Chamber Of Commerce » تهیه و تدوین شده ‌است. و به مسائل همچون حمل ، ترخیص ، واردات و صادرات کالاها ، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی است ، می پردازد . اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان‌های جغرافیایی و نه عناوین مرتبط با جابجایی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

روش‌های حمل ‌و ‌نقل عمومی

اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌ است.

گروه E مخفف اصطلاح Ex Works - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ :

تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌و‌نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ :

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده ، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل می‌دهد. مهم‌ترین روش‌های موجود در این گروه عبارتند از:

 FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier

تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).

 FAS: مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

 FOB: مخفف اصطلاح Free On Board

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل :

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.

CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight

ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

CIf: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight

ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

گروه D - تحویل کالا در مقصد:

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌و‌نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.

DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.

DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.

DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.

DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.

مراحل صادرات کالا :

صادرات کالا بصورت کلی دارای مراحل زیر میباشد :

 • بازاریابی صادراتی
 • اخذ مجوز صادرات برای محصول
 • تعیین ارزش گمرکی محصول
 • صدور پیش فاکتور یا پروفرما
 • آماده سازی محصول و بسته بندی
 • انعقاد قرارداد حمل و بیمه کالا
 • اخذ گواهی بازرسی کالا
 • صدور فاکتور ودریافت گواهی مبدا
 • اظهار کالای مد نظر به گمرک
 • ارسال کالا

بازاریابی صادراتی

 • بازاریابی صادراتی یعنی آشنایی با بازارهای خارجی و برنامه ریزی مناسب جهت نفوذ درآنها. به جرات میتوان گفت بازاریابی صادراتی اولین و مهمترین قدم در فرایند صادرات محصول است . به کمک بازاریابی صادراتی ضمن آشنایی با بازارها و مشتریان متنوع آن ، رقبا و محصولات آنها را در بازار هدف بررسی نموده و روشهای مطلوب تبلیغاتی در بازار مد نظر را تعیین میکنید .
 • شناخت بازارهای هدف از طریق استفاده از آمارهای رسمی کشور ، حضور در نمایشگاههای بین المللی ، ارتباط با رایزن های بازرگانی سفارتخانه ها و استفاده از شرکتهای مشاور در امر صادرات امکان پذیر است .
 • پس از تعیین بازارهای هدف برنامه ریزی و اقدام جهت نفوذ در بازار مد نظر اهمیت بسزایی دارد .
 • حضور در نمایشگاهها ، ایمیل مارکتینگ و انواع تبلیغات گوناگون میتواند در معرفی شما به بازارهای جهانی بسیار مثمرثمر باشد .
 • حضور در سایتهای مرجع بازاریابی صادراتی نیز یکی از راههای بسیار مناسب نفوذ در بازارهای هدف میباشد که از آنها با عنوان سایتهای ( B2B ) یاد میشود .

اخذ مجوز صادرات برای محصول

پس ازمرحله بازاریابی صادرکننده کالا باید مجوز صدور کالا را از سازمان های ذیربط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزي ،وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و یا سازمانهای دیگراخذ نماید.

تعیین ارزش گمرکی محصول

ابتدا تولیدکنندگان درخواست خود را طی نامه‌ای به اداره کل صادرات ارسال می‌دارند که طی بررسی و کارشناسی‌های لازم در آن اداره نرخ لازم را تعیین کرده و جهت تصویب به کمیسیون نرخ‌گذاری مرکز توسعه صادرات ارائه می‌شود که بعد از تصویب نرخ مورد نظر، کمیسیون نرخ‌گذاری مجوز لازم صدور کالا را طی نامه‌ای به اداره گمرک اعلام می‌دارد.

صدور پیش فاکتور یا پروفرما

صادر کننده کالا باید برای خریدار پیش فاکتور صادر نماید که کلیه مشخصات کالا و قیمت و ... در آن بصورت کامل آورده شود.

زمانی که فروش کالا به مشتری خارجی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام شود،انجام این مرحله ضروری است

هرپیش فاکتور یا پروفرما شامل موارد زیر است :

 • نام کامل فروشنده ، نشانی ، تلفن ، فاکس و ایمیل
 • شماره و تاریخ صدور پیش فاکتور
 • نام کامل خریدار، نشانی ، تلفن ، فکس و ...
 • نام کالا و مشخصات فنی 
 • مقدار کالا ( QUANTITY)
 • ارزش هر واحد کالا – ارزش کل کالا ( UNIT PRICE – TOTAL PRICE )
 • شرایط پرداخت مبلغ ( PAYMENT CONDITON )
 • مبداء حمل ( PLACE OF LOADING )
 • شرایط حمل ، بارگیری و تحویل
 • مدت زمان اعتبار قیمت پروفرما ( VALIDITY)
 • سایر شرایط « کشور تولید کننده » ( ORGIN COMMODITY)

آماده سازی محصول و بسته بندی

صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید.

انعقاد قرارداد حمل و بیمه کالا

صادرکننده کالا باید با یک شرکت معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل کالا امضاء نموده و کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه نماید.

اخذ گواهی بازرسی کالا

گواهی بازرسی کالا که معمولاً مورد درخواست خریدار است، توسط موسساتی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

صدور فاکتور ودریافت گواهی مبدا

صادر کننده کالا باید فاکتور فروش کالای خود رامطابق شرایط مندرج در پروفرما ، صادر و به تائید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن منطقه خود برساند و اتاق بازرگانی در ازاي ارائه تصویر پروانه گمرکی، بارنامه حمل و فاکتور فروش ارائه شده ، گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.

هم اکنون صدور گواهی مبدا بصورت الکترونیکی و از سامانه گواهی مبدأ اتاق بازرگانی ایران صورت می پذیرد.

مدارک لازم جهت صادرات کالا :

 • دریافت کارت بازرگانی از اتاق های بازرگانی به نام صادر کننده
 • دریافت مجوز صادرات ( برای مواردی که برای صدور کالا موافقت کلی از سوی وزارت بازرگانی اعلام نشده باشد )
 • دریافت گواهی بهداشت و قرنطینه برای کالا ( دامی ، نباتی – برحسب مورد)
 • دریافت گواهی استاندارد برای کالای مذبور( برای مواردی که کالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد)
 • دریافت گواهی انرژی اتمی ( برحسب مورد ) که به این مجوزها گواهی های مرسوم نیز گفته می شود .
 • تهیه صورت عدل بندی Packing List ( در صورتی که کالا گوناگون باشد )
 • شناسنامه فرش (برای فرش دستباف )

مجوزهای صادرات :

کالاهای صادراتی با توجه به مجوز صدور به سه گروه تقسیم می شوند .

 • کالاهای مجاز :

کالاهایی هستند که صدور آنها نیاز به کسب مجوز ندارد ( با رعایت ضوابط قانونی).

منظور از ( ضوابط ) آن دسته قوانینی است که رعایت آن برای صادرات برخی از کالاها ضروری است مانند ضوابط استاندارد ، گواهی بهداشت انسانی ، دامی ، نباتی

 • کالای مشروط :

 کالاهایی هستند که صادرات آنها با کسب مجوز امکان پذیر است. پس از اعلام موافقت وزارتخانه های مربوطه که اصطلاحاً ( موافقت کلی ) نامیده می شود، و پس از ابلاغ آن به گمرک توسط وزارت بازرگانی برای صدور کالاهای موضوع موافقت ، به مراجعه متقاضی به وزارتخانه یا سازمان مربوطه برای اخذ مجوز موردی ، نیازی نخواهد بود .

 • کالاهای ممنوع الصدور

کالاهایی هستند که صدور آنها به موجب قانون ممنوع میباشد . دولت می تواند با توجه به شرایط خاص زمانی و با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

گواهی های مرسوم

 گواهی بهداشت نباتی
با عنایت به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات کشور، کلیه فرآورده های نباتی که از ایران به کشورهای دیگر صادر می گردد بوسیله کارشناسان قرنطینه معاینه و درصورت سلامت کالا ، گواهی بهداشت نباتی صادر می شود .

 گواهی بهداشت دامی (گواهی سازمان دامپزشکی )
با عنایت به ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور ، ورود و صدور هر نوع دام زنده ، تخم مرغ نطفه دار، مواد غذایی متراکم ، اسپرم دام ، فرآورده های خام دامی ، مکمل غذای دام ، دارو ، واکسن ، مواد ضد عفونی ، سرم ها و مواد بیولوژیکی ، سموم دامپزشکی و داروهائی که برای ساخت مواد فوق موردنیاز است باید با تایید و گواهی وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان دامپزشکی کشور ) صورت بگیرد .

گواهی استاندارد 
در صورتی که برای صادرات کالا مقررات استاندارد اجباری وضع شده باشد ، دریافت گواهی استاندارد ازموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران لازم است.

گواهی انرژی اتمی

اگر کالاهای صادراتی مواد غذایی یا انواع قراضه های فلزات و … باشند ، دریافت و ارائه گواهی سازمان انرژی اتمی کشور الزامی است .

صورت عدل بندی

هرگاه کالاهای صادراتی بیش از یک بسته و محتویات بسته ها گوناگون و متنوع باشد ، ارایه فهرستی که محتویات هر بسته ( خالص و با ظرف ) را نشان دهد ، لازم است .

لیست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت مجوز  :

فهرست محصولات صادراتی مشمول ممنوعیت مجوز یا عوارض صادراتی توسط مدیر کل دفتر صادرات ، به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

متن بخشنامه :

در پی بخشنامه رديف 301مورخ 92.7.1و بخشنامه هاي تكميلي درباره اعلام فهرست اقلام صادارتي مشمول ممنوعيت ،مجوزياعوارض صادراتي ؛به پيوست نامه مورخ 93.2.14 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران باضمائم مربوطه منضم به جوابيه استعلام مورخ 93.2.21دفترمذكور و پيوستهاي آن ارسال میگردد که اعلام مي دارد

 • درمورد بند 1 نامه شماره 6652/210/93مورخ 93.2.14 با توجه به توضيحات مندرج دراستعلام يادشده درصورت وصول فهرست اقلام مشمول مصوبه مندرج دربند يادشده ازسوي سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان متعاقبا اعلام خواهدشد
 • درمورد بند 2نامه 6652/210/93مورخ 93.2.14 مبني براعلام فهرست اقلام صادراتي مشمول عوارض طبق ليست 14گانه مندرج در جداول ضميمه نامه يادشده ملاك ميباشد

تبصره:باتوجه به اينكه وفق بند 6جوابيه شماره8138/210/93مورخ 93.2.21 به استناد رأي شماره 774ديوان عدالت اداري مندرج درروزنامه رسمي مورخ 92.12.5 مفادمصوبه شماره 97378مورخ 87.6.16 (مذكوردررديف 8جدول 14قلم )ابطال شده است لذا وفق بند 11جدول يادشده عوارض صادراتي براي آهن قراضه وضايعات فلزي به هرشكل ونيزشمش حاصل ازقراضه كليه فلزات به ميزان 70 درصد ميباشد

 • درمورد اقلامي كه صادرات آنها طبق اعلام وزارت جهادكشاورزي مطابق بخشنامه رديف 559مورخ 92.12.21وبخشنامه هاي پيروي آن آزاد مي باشد ليكن نام آن كالا جز ء فهرست اقلام 14گانه مندرج دربند 2 نامه نيز ذكر شده است صدور آنها با پرداخت عوارض مربوطه بدون نيازبه مجوز صادراتي امكانپذيرميباشد
 • با عنایت به اينكه ورق فولادي ،تيرآهن ،ميلگردو...مشمول اقلام تنظيم بازار است لذا صادرات آنها مطابق بخشنامه رديف 499مورخ 92.11.14 تا پايان خرداد ماه سال جاري آزاد ميباشد
 • صدورمانده سهميه هاي محصولات پتروشيمي در شش ماهه دوم سال 92 وهمچنين سهميه شش ماهه اول سال جاري پس از اعلام ازطريق اين دفتر امكانپذير است
 •  صادرات انواع زغال قالبي صنعتي تهيه شده ازخاك وآخال زغال (زغال صنعتي يا بريكت) مشمول ممنوعيت ،عوارض يا مجوز نبوده وصادرات آن بارعايت سايرمقررات آزاد ميباشد
 •  صادرات شيرخشك اطفال ، پيش سازهاي موادمخدروروانگردان ،داروها وموادتحت كنترل مندرج درضميمه كتاب مقررات صادرات وواردات پس از مجوزسازمان غذاوداروي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ،دفترمقررات صادرات وواردات وابلاغ ازاين دفتر امكانپذير است
 •  صادرات كود اوره طبق بخشنامه رديف 496مورخ 92.11.13 كماكان توسط واحدهاي توليدي پتروشيمي با مجوزشركت ملي پتروشيمي ايران به صورت ابلاغ مستقيم به گمركات اجرايي امكانپذيراست
 •  صادرات 8قلم كود هاي شيميايي مندرج دربخشنامه رديف 127مورخ 89.4.1 مطابق با شرايط مندرج دربخشنامه كماكان منوط به مجوزدفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران ميباشد.

  دایرکتوری صادرات و واردات ایران - عراق و اقلیم کردستان

  صادرات به عراق - صادرات به کردستان - بازاریابی در عراق – بازاریابی در کردستان